راهنمای زبان ترکی

راهنمای دوره های زبان ترکی

مجموعه آموزشی ترکی برای بزرگسالان توسط دانشگاه استانبول طراحی و ارائه شده است. مجموعه آموزشی yeni ISTANBUL

شامل 5 مجموعه(A1,A2,B1,B2,C1) است.

کل مجموع ینی استانبول یک اثر جامع است که با استفاده از روش‌های آموزش زبان معاصر تهیه شده است که فرهنگ و طرز تفکر ترکیه را منعکس میکند. این کتاب با دانش، تجربه و سوابق اساتید شاغل در دانشگاه استانبول که از سال1933 به تدریس زبان ترکی می‌پردازد، تهیه شده است. کتاب‌ها بر اساس معیارهای زبان اروپایی ، سطوح زبان پذیرفته شده و بر اساس ارتباطات تنظیم شده و زبان آموز محور هستند.

هر کتاب درسی دارای 6 واحد می باشد، هر واحد به سه موضوع مختلف تقسیم میشود. در پشتیبانی از هر واحد، مهارت‌ها ،دستور زبان و واژگانی وجود دارد که هدف آن یادگیری توسط دانش آموز است. بخش های خواندن ،شنیدن ،گفتار و نوشتن به همراه جنبه های فرهنگی و بازی ها در واحدها گنجانده شده است در پایان هر واحد فهرست واژگان،جدول خود ارزیابی و موارد دیگر وجود دارد.