راهنمای زبان آلمانی

معرفی سطوح زبان آلمانی:

سطوح مقدماتی شاملA1و A2  می باشد، که بعد ازاتمام این سطوح زبان آموز می تواند کلماتی با استفاده زیاددر ارتباط با موضوعات مشخص مانند اطلاعات در مورد خود و خانواده، خرید کار و محیط اطراف را به خوبی درک نمایدو منظور خود رابیان نماید.

سطوح میانی شامل B1و B2 می باشد، که بعد از اتمام این سطوح زبان آموز می تواند در بحث های تخصصی رشته خود شرکت کند و بدون آمادگی قبلی با یک آلمانی زبان به راحتی و روان گفتگو کند.

سطوح پیشرفته شامل C1 و C2می باشد ، که بعد از اتمام این سطوح زبان آموز میتواند متون طولانی شامل بخش بزرگی از واژه های سطح بالا را درک نماید و آنچه را که میخواند و می شنود بدون هیچ مشکلی درک نماید.